نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«حدیث آرزومندی» خواندنی شد

«حدیث آرزومندی» خواندنی شد

کتاب «حدیث آرزومندی» زندگینامه داستانی شهید سردار مصطفی خزائی به قلم «مسعود طالش پور» از سوی نشر شاهد منتشر شد.